Decyzja w sprawie zawieszenia zajęć w śds

Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, informuję, że  Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi  na podstawie przywołanego dokumentu zawiesza działalność               w okresie od dnia  1 marca  do 14 marca 2021 r.