Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi.
Data publikacji strony internetowej: 2013-12-04
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2013-12-04
Adres strony: www.sdsgoldap.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • większość z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • brak informacji o celu w części odnośników,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.30.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, e-mail: dyrektor@sdsgoldap.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 790-771-621, 795-882-868
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi mieści się na przy ulicy 1 Maja 21 w Gołdapi. Do budynku prowadzi jedno wejście.
W budynku znajdują się cztery kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
W budynku znajduje się winda, którą można się dostać na każdą kondygnacje budynku. Wyposażona jest w poręcz oraz lustro oraz panel sterujący. Panel sterujący jest oznaczony alfabetem Braille’a. Kabina jest dobrze oświetlona. Winda wyposażona jest w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje.

W budynku korytarze dostosowane są do potrzeb przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich.
Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, toaleta wyposażona w podstawowe elementy odpowiednio przystosowane: miska ustępowa i umywalka, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz włącznik światła na odpowiedniej wysokości. Zapewniona została przestrzeń manewrowa. W toalecie zainstalowany jest włącznik dźwiękowy.
Drzwi toalet oznaczone są piktogramem.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
W pobliżu Domu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.