Ochrona danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi z siedzibą przy ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap (ŚDS), reprezentowany przez Dyrektora placówki, kontakt e-mailowy: dyrektor@sdsgoldap.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w ŚDS.
  Dane kontaktowe: Sebastian Liwak, e-mail: iod@egoldap.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Są to obowiązki, o których mowa w Ustawie o pomocy społecznej, Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawie o finansach publicznych, Ustawie o samorządzie gminnym, Ustawie o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w celu prowadzenia działalności statutowej a także w Ustawie Kodeks pracy;

  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji umów, np.:
  ▪ umowy cywilnoprawne z wykonawcami;
  ▪ umowa dowozu uczestników;
  ▪ umowa na świadczenie usług związanych z BHP;
  ▪ umowa hostingowa;

  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:
  ▪ zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i pracowników oraz mienia Administratora, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 108a Ustawy Kodeks pracy;
  ▪ dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

  d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu:
  ▪ dokumentowania i promowania działalności SDŚ oraz osiągnięć uczestników poprzez tworzenie materiałów multimedialnych (foto, audio, wideo) zawierających wizerunek uczestników;

 4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych będą również:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ŚDS przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ŚDS, (np. podmiot świadczący usługi hostingowe);

  c) dane przetwarzane w celach promujących działania Administratora będą udostępniane na oficjalnych stronach internetowych Administratora, tablicach informacyjnych, gazetkach, kronikach lub na stronach internetowych mediów (w szczególności lokalnych).

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów o archiwizacji, lub do odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Dane z monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania, następnie będą automatycznie kasowane (nadpisywane).
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa (dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania):
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

  b) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  c) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych;

 7. Podanie danych osobowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.