Zawiadomienie o zawieszeniu zajęć w śds

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Wojewoda w dniu dzisiejszym polecił Starostom/Prezydentom Miast/Burmistrzom/Wójtom z terenu województwa warmińsko-mazurskiego czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w terminie od 24 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r., w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach (z wyłączeniem dziennych domów dla dzieci) i klubach seniora, w tym placówkach działających w ramach Programu „Senior+”, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.