OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO TERAPEUTA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE  I OBSŁUGI

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi ogłasza nabór na wolne stanowisko:  terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi.

 1. Stanowisko pracy: TERAPEUTA,
 2. Wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy,
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony,
 4. Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi
 5. Ilość wolnych stanowisk: 1

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 2. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      minimum średnie i policealna szkoła o specjalności: terapeuta zajęciowy lub wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika terapeutyczna, pedagogika specjalna lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika (np. pedagogika, pedagogika specjalna, itp.),

3)      co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7)      nieposzlakowana opinia,

 1. Wymagania dodatkowe:

1)     umiejętność pracy w zespole,

2)     samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

3)     doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania wykształcenia średniego mile widziany staż pracy na stanowisku terapeuta,

4)     komunikatywność, umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu   z osobami niepełnosprawnymi.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w pracowni gospodarstwa domowego,
 • praca w zespole terapeutyczno-wspierającym i realizowanie jego ustaleń,
 • planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osoby wspieranej,
 • prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej,
 • monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
 • czynny udział podległej pracowni w konkursach wewnętrznych oraz organizowanych przez inne instytucje,
 • towarzyszenie uczestnikom domu w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć,
 • wspomaganie uczestników w komunikacji z otoczeniem,
 • pobudzanie aktywności uczestników oraz ich opiekunów,
 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb i możliwości podopiecznych podczas zajęć,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku terapeuty w środowiskowym domu samopomocy.
 2. Praca odbywać się będzie w budynku przy ul. 1 Maja 21 w Gołdapi. W budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych.
 3. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami środowiskowego domu samopomocy, zarówno w placówce jak i w środowisku.
 4. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami i instytucjami.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. Dokumenty niezbędne:

1)      curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,

4)      kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie
i wykształcenie (np. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, świadectwa pracy),

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu   z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia  na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1000).

9) zaświadczenie o co najmniej 3-miesięcznym doświadczeniu zawodowym polegającym na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 1. Dokumenty dodatkowe:

1)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach),

2)      referencje z poprzednich miejsc pracy.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Termin:

termin składania dokumentów upływa 30 września 2019 r. do godz. 14:30.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko terapeuty w środowiskowym domu samopomocy”.

 1. Miejsce:

osobiście – w siedzibie Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”    w Gołdapi, punkt kancelaryjny, drugie piętro;

pocztą – Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi,    ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap.

VIII. ETAPY PROCESU SELEKCJI I WYBORU KANDYDATA:

I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.

Kandydaci spełniający wymagania formalne  i zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

 1. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez kandydata, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. A. ogłoszenia  o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych   w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia  od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonanie wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. Ogłoszenie nie jest naborem w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych.

 

Gołdap, 18 września 2019r.

Dyrektor Środowiskowego Domu

Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi

Marcin Białous

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY NABORZE KANDYDATÓW   NA STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 (RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi przy ul. 1 Maja 21
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@goldap.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy.
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. Kodeksu pracy.
  2. 6 ust. 1 lit a RODO – Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na ich przetwarzanie.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. w przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Środowiskowego Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi oraz na tablicy ogłoszeń,
  3. jeśli Pani/Pana kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Środowiskowego Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi oraz na tablicy ogłoszeń.
 • Dane przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji a następnie zostaną odesłane na podany podczas procesu rekrutacji adres.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną przy naborze kandydatów             na stanowisko pomocnicze i obsługi w „Słoneczny Dom” w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi      oraz wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 o ochronie danych osobowych, ustawą o pracownikach samorządowych oraz RODO.

………………………                          …………………………..……………………
(miejscowość i data)                                            (podpis os