Nabór na stanowisko: terapeuta

DYREKTOR ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „SŁONECZNY DOM” W GOŁDAPI OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI:TERAPEUTA.

 1. Nazwa i adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap
  II. Określenie stanowiska: Terapeuta w sali samodzielności i zaradności życiowej.
  III. Rodzaj umowy:   umowa o pracę
  IV. Wymiar czasu pracy:     1 etat.
  V. Wymagania niezbędne:
  1)obywatelstwo polskie,
  2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3)niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  4)nieposzlakowana opinia,
  5)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6) wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika terapeutyczna, pedagogika specjalna lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np.  terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika lub ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy,
  7) co najmniej 5- letni staż pracy, w tym półroczny staż pracy na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.VI. Wymagania dodatkowe:
  1)znajomość przepisów z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
  2) doświadczenie w  kontakcie z osobami niepełnosprawnymi,
  3) umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej   do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu,
  4) dobra organizacja pracy,
  5) zdolności manualne,
  5)umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność  na sytuacje stresowe,
  6)kreatywność,
  7) umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia.
  VII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1)organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w sali samodzielności i zaradności życiowej,
  2) praca w zespole terapeutyczno-wspierającym i realizowanie jego ustaleń,
  3) planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osoby wspieranej,
  4) prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej,
  5) monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,
  6) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
  7) czynny udział podległej pracowni w konkursach wewnętrznych oraz organizowanych przez inne instytucje,
  8)towarzyszenie podopiecznym w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć,
  9) wspomaganie podopiecznych w komunikacji z otoczeniem,
  10) pobudzanie aktywności podopiecznych oraz ich opiekunów,
  11) pomoc w diagnozowaniu potrzeb i możliwości podopiecznych podczas zajęć.
  VIII. Wymagane dokumenty:
  – własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
  -własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  – własnoręcznie podpisany CV (życiorys) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  -kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  -kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  – doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy) oraz inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
  – własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania ww. stanowiska,
  – własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
  – własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  -zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku trwania stosunku pracy,
  – kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat  zamierza skorzystać  z uprawniania, o którym mowa w art. 13a ustęp 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458, ze zm.).
  IX. Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:
  1Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  4 listopada 2014r.  w sekretariacie Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, przy ul. 1 Maja 21 w Gołdapi lub przesyłać pocztą  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na  stanowisko pomocnicze i obsługi: terapeuta w sali samodzielności i zaradności życiowej.
  2.O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów.
  3.Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  4.Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu w celu weryfikacji kandydatów.
  5.Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadomieni.
  6.Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
  7.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.goldap.pl), na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy ”Słoneczny Dom” w Gołdapi (www.sdsgoldap.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy ”Słoneczny Dom” w Gołdapi, ul. 1 Maja 21.
  X. INFORMACJE DODATKOWE:
  1. We wrześniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 %.

Jeden z wymaganych dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy   lub CV powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: ”Wyrażam zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Gołdap, 21 października 2014r.

Marcin Białous, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom’  w Gołdapi.