Nabór na stanowisko psychologa

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi zaprasza osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowisku Psycholog w niepełnym wymiarze czasu pracy (możliwość negocjacji wymiaru etatu). Planowane podjęcie zatrudnienia 01.03.2023 r.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy psychologa.

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Cierpliwość, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

Praca będzie polegała w szczególności na:

Ogólny zakres obowiązków: opracowywanie diagnozy psychologicznej uczestników, prowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz terapii wspierającej uczestników i ich rodzin, współtworzenie z zespołem indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, opracowywanie metod zwiększających integrację i uspołecznienie, pomoc w odkrywaniu mocnych stron, uzdolnień i zainteresowań oraz motywowanie i umożliwianie uczestnikom realizacji ich pasji. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i relaksacyjnych i inne zadania zlecone.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty należy składać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi ul. 1-go Maja 21 lub przesłanie na adres Ośrodka.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”
w Gołdapi
Marcin Białous

 1. Klauzula informacyjna przy procedurze naboru kandydatów w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018r. informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którymi można kontaktować się pisemnie na adres email (iod@opsgoldap.com.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Następnie zostaną odesłane na podany w procesie rekrutacji adres.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi jednak przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani też innym podmiotom.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem.